Formularz zgłoszenia CV

APLIKUJESZ NA STANOWISKO:

Kraków

1 wakat

Dodaj CV

* - pole wymagane

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż Administratorem danych osobowych kandydatów jest FIXIT SA z siedzibą w Krakowie przy ulicy Nad Serafą 56a, 30-864 Kraków, e-mail: biuro@fixit.pl. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@fixit.pl, lub pisząc na adres korespondencyjny FIXIT SA, ul. Nad Serafą 56a, 30-864 Kraków.


Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane na podstawie odpowiednich przepisów Kodeksu pracy. Jeżeli kandydat zamieści dodatkowe dane osobowe przekraczające zakres wskazany w ogłoszeniu oraz przepisach Kodeksu pracy, to jednocześnie wyraźnie potwierdza, że zgadza się na ich przetwarzanie w celu przeprowadzenia procesu niniejszej rekrutacji.


Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dodatkowej dobrowolnej zgody Państwa dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, do czasu cofnięcia zgody. W tym celu prosimy o zamieszczenie w aplikacji rekrutacyjnej oświadczenia o następującej treści:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FIXIT SA z siedzibą w Krakowie przy ulicy Nad Serafą 56a, 30-864 Kraków, moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji”.


Wyrażone zgody mogą zostać cofnięte w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia oraz przeniesienia. Pełna informacja o ochronie danych osobowych na podstawie RODO, w tym o wszystkich przysługujących kandydatowi prawach oraz sposobie ich realizacji, jest dostępna po rozwinięciu strony.1.    Administrator danych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż Administratorem danych osobowych kandydatów jest FIXIT SA z siedzibą w Krakowie przy ulicy Nad Serafą 56a, 30-864 Kraków, e-mail: biuro@fixit.pl. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@fixit.pl, lub pisząc na adres korespondencyjny FIXIT SA, ul. Nad Serafą 56a, 30-864 Kraków. 


2.    Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych:

1)    na stanowisko, na które aplikuje kandydat, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, na podstawie Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do administratora (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy przez wybranego kandydata, a następnie przez 6 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami. 

2)    jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), również do celów przyszłych rekrutacji przez 1 rok. Wyrażone zgody można w każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem.

W tym celu prosimy o zamieszczenie w ogłoszeniu o pracę oświadczenia następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FIXIT SA z siedzibą w Krakowie przy ulicy Nad Serafą 56a, 30-864 Kraków, moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji”


3. Odbiorcy danych

1.    Dane osobowe nie są udostępniane innym administratorom.

2.    Dane osobowe kandydatów mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora w celu świadczenia usług, np. usług teleinformatycznych takich, jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, usług rekrutacyjnych.


4. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

1. Na podstawie RODO każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: 

1)    dostępu - uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe; jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

2)    do otrzymania kopii danych - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

3)    do sprostowania - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nie-prawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

4)    do usunięcia danych - żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

5)    do ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy: 

a)    osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

b)    przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

c)    administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d)    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

6)    do przenoszenia danych - otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które do

starczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi,

jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią

zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

7)    do sprzeciwu - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania; wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);

8)    do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem; cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.


2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.


5. Prawo do wniesienia skargi 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

1)    listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

2)    przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/ p/kontakt;

3)    telefonicznie: (22) 531 03 00.

Masz problem z zaaplikowaniem na ofertę? Skontaktuj się z naszym działem HR: rekrutacja@fixit.pl