Informacje prawne

Warunki korzystania z witryn internetowych FIXIT SA

Dotyczy:

www.fixit.pl

www.fixit-service.com

https://rma.fixit.pl

https://rma.fixit-service.com


FIXIT SA (Fixit) oświadcza, że odpowiada za prawdziwość danych zamieszczonych na ww. witrynach internetowych.

Informujemy jednakże, że żadna z informacji publikowana w formie graficznej i/lub tekstowej lub też żadne z oświadczeń (wprost lub pośrednio), które znajdują się w witrynach internetowych Fixit, nie stanowi oświadczenia woli ani oferty usług w rozumieniu prawnym i też nie może stanowić podstawy do konstruowania odpowiedzialności FIXIT SA lub firm będących klientami FIXIT SA lub z nią współpracujących.

Te same zasady dotyczą tzw. „zgody milczącej” FIXIT SA.

Żadne informacje i dane zamieszczone na ww. witrynach nie świadczą też o chęci udzielenia jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień przez FIXIT SA. Wiążące oświadczenia Fixit będą wynikać wyłącznie z odpowiednio sporządzonych i podpisanych dokumentów – w formie pisemnej lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

FIXIT SA informuje, że treść i forma ww. witryn jest przedmiotem jej prawa autorskiego i jej wykorzystanie w sposób inny, niż przeglądanie w ramach sieci Internet, wymaga uprzedniej zgody Fixit.

Znak „FIXIT” jest znakiem towarowym FIXIT SA w Krakowie, chronionym m.in. przez Prawo własności przemysłowej i jego użycie wymaga zgody Fixit.

Inne znaki zamieszczone w ww. witrynach są znakami towarowymi zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte przez Fixit za ich zgodą. Ostrzegamy, że używanie tych znaków przez osoby trzecie wymaga uzyskania uprzedniej zgody ich właścicieli.Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności stanowi element polityki bezpieczeństwa danych osobowych spółki FIXIT SA, której siedziba znajduje się w Krakowie, przy ulicy Nad Serafą 56a, kod pocztowy 30-864


Polityka Prywatności obejmuje poniższe zagadnienia:


1. O Fixit

FIXIT SA jest partnerem Producentów elektroniki konsumenckiej, IT i oprogramowania oraz sprzętów AGD. Z pomocą Fixit Producenci zapewniają użytkownikom swoich produktów profesjonalne wsparcie przed- i posprzedażne.

Zgodnie z przepisami Fixit jest administratorem danych osobowych.

Nasze dane kontaktowe:
FIXIT SA
ul. Nad Serafą 56a
30-864 Kraków
tel. 12 25 44 034
fax 12 25 44 039
email: biuro@fixit.pl


2. Zakres pozyskiwanych danych osobowych oraz cel ich przetwarzania w FIXIT SA

Fixit, jako operator usług przed- i posprzedażnych, które to usługi dostarcza użytkownikom sprzętu oraz kanałowi sprzedaży w imieniu i w porozumieniu z jego producentami, prowadzi swoje działania kontaktując się z ww. podmiotami.

W skład oferty usługowej Fixit wchodzą:

– obsługa reklamacji sprzętu i oprogramowania

– naprawy sprzętu po okresie gwarancji

– udzielanie pomocy technicznej zarówno w sposób zdalny (telefon, mail) jak i bezpośrednio w miejscu instalacji sprzętu

– doradztwo przedsprzedażne i konfigurowanie rozwiązań pod potrzeby klienta

– odnawianie urządzeń pod postacią zwrotów konsumenckich, które trafiają do Fixit w ilościach masowych

– informowanie użytkowników o nowościach produktowych i technologicznych oraz organizowanie konkursów dla użytkowników danej marki / klientów danego producenta

– budowanie baz wiedzy na temat wspieranych urządzeń

– oferowanie pakietów serwisowych, zapewniających poprawne funkcjonowanie sprzętu po okresie gwarancji


W związku z prowadzonymi działaniami Fixit musi przetwarzać dane podmiotów (w przypadku firm również dane ich pracowników), do których kieruje swoje usługi.

W określonych przypadkach przetwarzane dane muszą być również udostępniane podmiotom, z którymi Fixit współpracuje, w celu dostarczania kompleksowych usług jak opisano powyżej.

Fixit może gromadzić niektóre spośród następujących informacji:

• imię, nazwisko
• nr telefonu
• adres email
• firma
• zajmowane stanowisko
• firma pracodawcy
• NIP
• adres korespondencyjny


Fixit pozyskuje także dane, które nie są danymi osobowymi, takie jak: adres IP urządzenia, z którego korzysta osoba fizyczna, żeby uzyskać dostęp do usług świadczonych zdalnie przez Fixit, informacje techniczne – w tym o połączeniach internetowych i/lub sieciowych, identyfikator urządzenia/komunikatora VoIP, numery seryjne urządzeń oraz numery IMEI urządzeń wyposażonych w modemy do komunikacji bezprzewodowej.

Fixit zbiera także informacje związane z Klientem poprzez pliki cookies, o czym informuje przy pierwszym wyświetleniu swoich witryn internetowych.

W wyjątkowych wypadkach zakres przetwarzanych danych może być szerszy – z uwagi na szczególne cele przetwarzania, o których osoba, której dane dotyczą zostanie poinformowana przy okazji zbierania takich danych.

FIXIT SA zobligowany jest do przetwarzania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa lub w sytuacjach, kiedy to podanie danych osobowych warunkuje możliwość wykonania usługi, świadczonej przez Fixit. W pozostałych przypadkach podanie ich jest dobrowolne.

Dane osobowe przetwarzane przez Fixit służą głównie do zamawiania odbioru od klientów wadliwego sprzętu z pomocą profesjonalnych firm kurierskich oraz do przesyłania klientom naprawionych produktów, co stanowi przedmiot działalności Fixit.

Na regularne działania operacyjne prowadzone przez Fixit składają się również:

• kontakt mailowy lub telefoniczny w kwestii zgłaszanych zastrzeżeń co do działania sprzętu oraz celem badania satysfakcji klientów z wykonanych przez Fixit usług
• wsparcie przedsprzedażne, w zakresie doboru urządzeń i produktów do potrzeb klienta
• udzielanie pomocy technicznej klientom posiadającym sprzęt producentów, z którymi Fixit współpracuje
• marketing Fixit
• przetwarzanie wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w tym podatkowych i celnych
• udostępnianie danych ww. podmiotom trzecim w celu realizacji umów
• dochodzenie i egzekucja roszczeń
• dostarczanie wiedzy o produktach i rozwiązaniach proponowanych przez producentów, z którymi Fixit współpracuje (komunikacja mailowa, webinary w sieci internet, szkolenia zdalne lub bezpośrednie)

Fixit może być zmuszony – przez obiektywne warunki o charakterze technicznym – do przechowywania, pozyskanych danych osobowych, w celu:

– realizacji usług zdalnej konfiguracji i wsparcia technicznego

– zdalnej diagnostyki produktu na życzenie użytkownika, w celu weryfikacji jego roszczeń gwarancyjnych, w celu zabezpieczenia przed narażaniem go na zbędne koszty w przypadku zgłaszania niezasadnego roszczenia

– realizacji usług gwarancyjnych, w tym:
a. nadanie numeru RMA
b. śledzenia i odbioru przesyłki
c. ew. kontaktu z nadawcą (nabywcą lub pośrednikiem) w celu wyjaśnienia ew. wątpliwości
d. nadania przesyłki zwrotnej


Mając na uwadze powyższe, Fixit wywodzi uzasadniony interes prawny do przetwarzania danych osobowych zgodnie wymogami RODO, oraz:

– zobowiązuje się do nierozszerzania przyjętych ww. kryteriów bez uzyskania wcześniejszej zgody właścicieli danych

– uwzględnia i szanuje prawa właścicieli danych zgodnie zobowiązującymi normami prawnymi,
w szczególności w obszarach:

• ochrony danych i ograniczania dostępu do nich wyłącznie dla osób upoważnionych
• przekazywania danych podmiotom trzecim, zwłaszcza poza teren UE
• braku profilowania
• braku przetwarzania danych wrażliwych
• tam, gdzie to jest uzasadnione technicznie i ekonomicznie oraz dozwolone prawnie stosowanie pseudonimizacji
• notyfikacji o pozyskanych danych zgodnie art. 14 pkt 3b RODO

– przyjmuje związaną z tym odpowiedzialność w tym także dotyczącą ew. wycieku takich danych oraz odpowiedzialności cywilnej i administracyjnej


Jeżeli Fixit będzie musiał przetwarzać dane osobowe w jakichkolwiek innych celach – każdorazowo przetwarzanie zostanie poprzedzone uzyskaniem zgody.

Fixit nie udostępnia pozyskanych danych osobowych podmiotom trzecim w celach marketingowych.


3. Jakie są źródła pozyskania danych osobowych

Fixit pozyskuje dane osobowe w następujący sposób:

• zgoda wyrażona podczas zakładania konta użytkownika w portalu / stronie internetowej do zgłaszania reklamacji sprzętu (https://rma.fixit.pl, https://rma.fixit-service.com)
• zgoda wyrażona podczas rejestracji reklamacji sprzętu bez zakładania konta użytkownika w portalu jw.
• zgoda wyrażona przez formularz na stronach www Fixit i/lub producentów, z którymi Fixit współpracuje, podczas zapisu na wydarzenia zdalne lub bezpośrednie organizowane przez Fixit na zlecenie i we współpracy z producentami
• zgoda wyrażona poprzez samodzielną rejestrację użytkowników końcowych oraz sprzedawców sprzętu, drogą elektroniczną w systemach i na stronach www Fixit, w celu uzyskania informacji o oferowanych przez nią usługach i produktach
• poprzez przekazanie przez producentów danych pracowników producentów na podstawie umów o świadczenie usług przez Fixit, zawierających zapis o zgodzie na przesyłanie informacji o usługach Fixit
• poprzez powierzenie danych osobowych Fixit przez podmioty trzecie (obowiązki podmiotów powierzających Fixit dane osobowe osób określa punkt 5 poniżej)
• poprzez spotkania osobiste, w trakcie których dochodzi do wymiany danych kontaktowych
• poprzez wykorzystanie istniejących już informacji zgromadzonych w bazach danych FIXIT SA
• marketing cyfrowy (TBD)


4. Metody stosowane do zabezpieczenia danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przez Fixit przechowywane są na zabezpieczonych serwerach, znajdujących się na terytorium RP. Fixit wdrożył odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym lub bezprawnych przetwarzaniem, w tym utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych w formie papierowej, dane przechowywane są w osobnych pomieszczeniach, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby, a w przypadku przetwarzania danych w pomieszczeniach do których dostęp ma większa liczba osób, dane przechowywane są w zamykanych szafach, do których klucze posiadają wyłącznie osobowy upoważnione do przetwarzania danych.

Dane osobowe w zależności od celu ich przetwarzania – przechowywane będą tylko tak długo, jak będzie to niezbędne do spełnienia celów określonych w tej Polityce Prywatności. W części przypadków przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania danych osobowych, niż wynika to z umów, czy z ogólnych celów w jakich dane zostały powierzone do przetwarzania np. w celach podatkowych, rozliczeniowych lub w celu spełnienia innych prawnych wymogów oraz obowiązków – w takich przypadkach dane będą przechowywane przez okres wynikający z tych przepisów.


5. Obowiązki podmiotów powierzających Fixit dane osobowe osób trzecich

Powierzając, udostępniając do Fixit, lub otrzymując od Fixit dane osobowe do przetwarzania, podmiot trzeci zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszej polityki, oraz w zależności od celu w jakim dane osobowe zostają do Fixit udostępnione, podmiot ten zobowiązuje się uzyskać wszelkie prawem wymagane zgody podmiotów, których dane dotyczą, w tym – ale nie wyłącznie – na przekazanie tych danych do Fixit z prawem udostępnienia tych danych partnerom Fixit w celach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Mając na uwadze fakt, iż w określonych przypadkach Fixit może udostępnić dane osobowe podmiotowi trzeciemu, podmiot trzeci zobowiązuje się stosować do poniższych obowiązków, niezależnie od faktu czy występuje jako podmiot powierzający czy jako podmiot, któremu Fixit powierzył lub udostępnił dane do przetwarzania.

Z chwilą przekazania do Fixit danych osobowych podmiot trzeci potwierdza, iż przyjmuje na siebie i zwolni Fixit z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z braku uzyskania przez podmiot trzeci odpowiednich zgód osób, których dane dotyczą, a w przypadku nałożenia na Fixit kary administracyjnej lub obowiązku zapłaty odszkodowania, podmiot ten zobowiązuje się na pierwsze wezwanie Fixit zapłacić kwotę równą nałożonej karze i/lub odszkodowaniu.

Powierzający, zobowiązuje się w szczególności, ale nie wyłącznie, do:

a. powierzania danych osobowych do przetwarzania na zasadach określonych w Polityce Prywatności, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z RODO w szczególności z art. 28, oraz powiązanych z nim powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego

b. przetwarzania danych wyłącznie w celu realizacji współpracy, przez okres trwania współpracy i ew. zabezpieczania roszczeń z niej wynikających chyba, że okres przechowywania danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa

c. wykorzystania powierzonych mu przez Fixit danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych w momencie przekazania danych osobowych lub w terminie późniejszym, po uprzedniej akceptacji ze strony Fixit

d. zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą

e. uzyskania wszelkich wymaganych prawem zgód uprawniających do udostępnienia Fixit danych osobowych celem dokonania dalszego powierzenia na rzecz następujących podmiotów:
profesjonalne firmy kurierskie, producenci sprzętu, zewnętrzne autoryzowane serwisy producenta, magazyny części zamiennych, serwisy pośredniczące w transporcie sprzętu.

W przypadku, gdy dla właściwej realizacji zobowiązań wynikających ze współpracy konieczne będzie dokonanie dalszego powierzenia przez Fixit – w tym do państwa trzeciego, podmiot trzeci oświadcza, że Fixit może tego dokonać, oraz gwarantuje iż ma prawo w tym celu udostępnić dane osobowe do Fixit, i że w zakresie tych danych podmiot trzeci uważany jest za Administratora i wykonuje obowiązki określone w art. 12, 13 i 14 RODO. O ile na Fixit ciąży obowiązek informacyjny wynikający z RODO, Strony umawiają się iż obowiązki te będą wykonywane przez podmiot trzeci, i podmiot trzeci ponosi pełną odpowiedzialność wobec Fixit za prawidłową realizację tych obowiązków, oraz odpowiada bez ograniczeń za ew. szkodę poniesioną przez Fixit z tytułu nieprawidłowego wykonania tych obowiązków

f. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych, podmiot trzeci ma obowiązek usunąć lub zwrócić Fixit – zależnie od decyzji Fixit– wszelkie dane osobowe, które zostały mu powierzone, jak również usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że przetwarzanie będzie niezbędne ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy prawa, lub w celach ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.


6. Prawach osób, których dane osobowe przetwarza Fixit

Fixit zapewnia realizację następujących praw przysługujących osobom, których dane osobowe są przetwarzane:

a. prawo do informowania o przetwarzaniu danych osobowych

b. prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych

c. prawo do sprostowania danych

d. prawo żądania od Administratora usunięcia danych

e. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

f. prawo do przenoszenia danych

g. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

h. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej

i. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie

j. prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.


7. Inspektor Danych Osobowych

Mając na cellu zapewnienie najwyższych standardów zabezpieczenia danych osobowych, Fixit wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (dalej jako „IOD”), który odpowiada za całość zagadnień w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, oraz zgodność procedur przetwarzania danych osobowych w Fixit z przepisami prawa.

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Fixit jest Pan Krystian Knapek, z którym można kontaktować się pod adresem mailowym: iod@fixit.pl. IOD w Fixit odpowiada za wszystkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych w FIXIT SA.